Đường trắng NESPRESSO

Đường trắng NESPRESSO : hộp 100 thanh x 3gr/thanh